Partnerzy

Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) został założony w 2004 r. w celu zapewnienia młodym ludziom i dorosłym możliwości rozwoju i wykorzystania ich umiejętności miękkich i zawodowych oraz stymulowania ich kreatywności i przedsiębiorczości za pomocą metod uczenia się pozaformalnego. Mieszcząca się w Dreźnie, w Niemczech, JKPeV jest poświęcona promocji obywatelstwa UE i aktywnego uczestnictwa jej obywateli.

Organizujemy międzynarodowe projekty, imprezy i szkolenia dla młodzieży i dorosłych w Dreźnie i za granicą, koncentrując się na wspieraniu wzbogacenia kulturalnego miasta Drezno i Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, a także na promowaniu różnorodności kulturowej Unii Europejskiej. Zaproszenie zagranicznych edukatorów i uczestników do udziału w naszych projektach sprzyja dialogowi międzykulturowemu w sercu i tak już bardzo artystycznego centrum Drezna, a z drugiej strony włączenie lokalnych mieszkańców w nasze zagraniczne imprezy przynosi świeże spojrzenie na znane problemy miasta i poczucie przynależności do większej grupy – Europy.

Realizując nasz cel, skupiamy się na rozwijaniu międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej współpracy w Dreźnie i UE, oferując co roku szereg działań edukacyjnych w zakresie pracy z młodzieżą, integracji i integracji, aktywnego uczestnictwa i wolontariatu, praw człowieka, historii i pamięci z międzynarodowymi uczestnikami i edukatorami. Nasze imprezy publiczne oferują wszystkim mieszkańcom Drezna możliwość bezpośredniego zapoznania się z intelektualnym i artystycznym podejściem osób z innych krajów. W ten sposób ułatwiamy międzynarodowy dialog na wspólne tematy.

Poza zajęciami edukacyjnymi JKPeV oferuje również młodzieży możliwość zanurzenia się w ten kulturalny i edukacyjny dialog, oferując w naszej organizacji możliwość praktyk i wolontariatu. Praca w centrum takiej działalności kulturalnej pozwala uczestnikom – lokalnym i zagranicznym – lepiej zrozumieć możliwości, szanse i różnorodność kulturową obecną w Unii Europejskiej.

Strona internetowa: https://www.jkpev.de

CARDET jest jednym z wiodących ośrodków badawczych i szkoleniowych we wschodnim regionie Morza Śródziemnego, posiadającym globalne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu projektów, zarządzaniu projektami, szkoleniach i e-learningu. CARDET zrealizował wiele projektów związanych z rozwojem inicjatyw w zakresie kształcenia dorosłych i szkolenia zawodowego w obszarach pracy socjalnej, innowacji i przedsiębiorczości. Członkowie jego zespołu i zarządu reprezentują europejskie i międzynarodowe instytucje szkolnictwa wyższego, ośrodki szkoleniowe i organizacje międzynarodowe, a także posiadają dogłębną wiedzę na temat sektora szkoleń dla dorosłych i obszaru umiejętności finansowych, podczas gdy CARDET koncentruje się na promowaniu sprawiedliwości społecznej i postępu społecznego. CARDET skupia międzynarodowy zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń dla dorosłych, budowania potencjału, opracowywania programów nauczania, przedsiębiorczości społecznej, szkoleń zawodowych, myślenia projektowego, innowacji, badań edukacyjnych, ewaluacji i rozwoju zasobów ludzkich.

Strona internetowa: www.cardet.org

Speha Fresia, organizacja non-profit, działa od 1983 roku na poziomie krajowym w dziedzinie kształcenia ustawicznego, polityki aktywnej pracy, lokalnego zrównoważonego rozwoju i badań społecznych.  Łącząc swoje kompetencje zawodowe z szeroką siecią instytucji publicznych i prywatnych, od 1996 roku angażuje się w projekty europejskie.  Speha Fresia wykorzystała europejskie możliwości i współpracę ponadnarodową w ramach funkcji „Badania i Rozwój”, mając na celu dzielenie się wiedzą, najlepszymi praktykami, rozwijanie innowacyjnych metod i narzędzi w celu poprawy jakości naszej oferty edukacyjnej. Spółdzielnia jest stowarzyszona z Legacoop, jednym z największych stowarzyszeń spółdzielczych we Włoszech.  Lokalne sieci składają się z innych spółdzielni, głównie tych zaangażowanych w politykę społeczną i integracyjną, stowarzyszeń, organów publicznych (rząd regionalny, gminy, służby zatrudnienia, szkoły i uniwersytety), organizacji handlowych. Sieci te działają zarówno w regionie Latium, jak i na Sycylii, gdzie mamy swoją drugą siedzibę.

Strona internetowa: www.speha-fresia.eu

Misją organizacji jest wspieranie nowych metod i form edukacji, wspieranie trenerów i profesjonalistów pracujących w edukacji, tworzenie krajowych i międzynarodowych sieci kontaktów między profesjonalistami i usług dla społeczności. Jesteśmy siecią ponad 400 specjalistów i ekspertów (nauczycieli, doradców, doradców społecznych i zawodowych, psychologów, liderów seminariów i specjalistów w firmach) obejmującą całą Republikę Czeską. Zapewniamy im szkolenia, programy edukacyjne, warsztaty tematyczne, które pomagają w zdobywaniu kwalifikacji, kompetencji i specjalnych umiejętności praktycznych. Regularnie organizujemy konferencje, seminaria, kursy szkoleniowe, programy edukacyjne i imprezy dla naszych członków i współpracowników Erasmus+ w celu zdobycia kwalifikacji, kompetencji i specjalnych umiejętności praktycznych. ALK regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących kształcenia ustawicznego, metod edukacyjnych, e-learningu, kształcenia na odległość, specjalnych metod doradztwa, programów integracyjnych, itp.

Strona internetowa: www.trainers-alliance.eu

Instytucja kształcenia dorosłych Dante jest konkurencyjną, nowoczesną i efektywną instytucją, która przyciąga wiele pokoleń dorosłych uczących się i przyczynia się do rozwoju i jakości życia w mieście Rijeka i w całym regionie.

Oprócz promowania i realizacji różnych programów uczenia się przez całe życie na poziomie lokalnym, Dante jest również zaangażowane w realizację wielu wysokiej jakości projektów międzynarodowych. Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów europejskich (LLP, Erasmus i EFS).

Jesteśmy członkiem European Association for the Education of Adults (EAEA) i często organizujemy międzynarodowe spotkania, szkolenia i konferencje związane z kształceniem dorosłych.

Naszym celem jest przyczynienie się do rozwoju zrównoważonego społeczeństwa, wymiana doświadczeń z lokalną i globalną społecznością, a także wzmocnienie kształcenia dorosłych poprzez aktywny wkład zawodowy i naukowy oraz tworzenie sieci współpracy.

Strona internetowa: www.dante-ri.hr

The Rural Hub został założony jako stowarzyszenie przez grupę specjalistów ds. edukacji, szkoleń i rozwoju obszarów wiejskich w odpowiedzi na wpływ kryzysu gospodarczego na małe wiejskie wioski i miasta w Irlandii. Od czasu swojego powstania w 2012 r., The Rural Hub zapewnia szeroki zakres programów szkoleniowych i rozwoju potencjału dla lokalnych mieszkańców i grup społecznych.  Specjalizujemy się w dziedzinie rozwoju społeczności lokalnych i opracowaliśmy szereg lokalnych inicjatyw mających na celu wspieranie integracji społecznej młodzieży wiejskiej znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, społeczności migrantów i odizolowanych, starszych mieszkańców.  Współpracujemy z tymi grupami, wykorzystując kreatywne podejście i testując zasoby mediów cyfrowych w celu wspierania większej spójności społecznej wśród społeczności lokalnych w hrabstwie Cavan.  Posiadamy rozwiniętą sieć interesariuszy z całego hrabstwa, którzy wspierają naszą pracę na zasadzie tematycznej.

Strona internetowa: www.theruralhub.ie

Acumen Training jest prywatną firmą specjalizującą się w szkoleniach, doradztwie, produkcji medialnej i nauczaniu mieszanym. Celem szkoleń Acumen Training jest wspieranie zarządzania na rynku pracy i zakładania własnej działalności gospodarczej. Firma oferuje szkolenia i doradztwo, opracowuje audiowizualne materiały edukacyjne, prowadzi badania, projektuje i produkuje treści edukacyjne. Nasz zespół posiada doświadczenie w projektowaniu graficznym (tworzenie logo i brandingu) oraz opracowywaniu materiałów audiowizualnych (wykorzystywanych w e-Learningu i Flipped Learning). Posiada duże doświadczenie w upowszechnianiu i promocji projektów. Siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie, stolicy województwa podkarpackiego w południowej Polsce.

Strona internetowa: www.acumen-training.com.pl