Εταίροι

Ο οργανισμός Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να παρέχει ευκαιρίες σε νεαρά άτομα και ενήλικες για να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τις εγκάρσιες και επαγγελματικές τους δεξιότητες, στοχεύοντας παράλληλα να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητά τους μέσω μη τυπικών μεθόδων μάθησης. Με έδρα τη Δρέσδη της Γερμανίας, το JKPeV είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτότητας και της ενεργούς συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά.

Ο οργανισμός υλοποιεί διεθνή έργα, εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις για νεαρά άτομα και ενήλικες στη Δρέσδη και στο εξωτερικό, εστιάζοντας στον πολιτισμικό εμπλουτισμό της πόλης της Δρέσδης και του Ελεύθερου Κρατιδίου της Σαξονίας, προωθώντας παράλληλα την πολιτισμική πολυμορφία της ΕΕ. Η πρόσκληση συμμετεχόντων και εκπαιδευτών από άλλες χώρες στα έργα του οργανισμού πυροδοτεί έναν διαπολιτισμικό διάλογο στην καρδιά της καλλιτεχνικής πόλης της Δρέσδης, ενώ η συμμετοχή ντόπιων πολιτών στις εκδηλώσεις του προσφέρει μια φρέσκα μάτια στα προβλήματα της πόλης και την αίσθηση του ανήκειν σε μια μεγαλύτερη κοινότητα – την Ευρώπη.

Ο οργανισμός εστιάζει στην προώθηση της διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής συνεργασίας στη Δρέσδη και την ΕΕ, παρέχοντας μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους τομείς της Εργασίας με Νέους, της Ένταξης και της Ενσωμάτωσης, της Ενεργούς Συμμετοχής και του Εθελοντισμού, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Ιστορίας, με συμμετέχοντες και εκπαιδευτές από το εξωτερικό. Οι δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο οργανισμός προσφέρουν την ευκαιρία σε όλους τους κατοίκους της Δρέσδης να βιώσουν από πρώτο χέρι την πνευματική και καλλιτεχνική προσέγγιση ατόμων από άλλες χώρες, διευκολύνοντας κατ’ επέκταση τον διεθνή διάλογο για κοινά ζητήματα.

Παράλληλα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το JKPeV παρέχει επίσης την ευκαιρία σε νεαρούς ενήλικες να εξοικειωθούν και να εμβαθύνουν σε αυτόν τον πολιτισμικό και εκπαιδευτικό διάλογο, προσφέροντας θέσεις πρακτικής εργασίας και εθελοντισμού στον οργανισμό. Η εργασία στο επίκεντρο μιας τέτοιας πολιτιστικής δραστηριότητας επιτρέπει στους συμμετέχοντες -είτε ντόπιους είτε ξένους- να καταλάβουν καλύτερα τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και την πολιτισμική πολυμορφία που ενυπάρχει εντός της ΕΕ.

Ιστοσελίδα: https://www.jkpev.de

Ο οργανισμός CARDET είναι ένα από τα ηγετικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου με ειδίκευση στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Έχει ολοκληρώσει πολλά έργα σχετικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ενηλίκων στους τομείς της κοινωνικής εργασίας, της ηλεκτρονικής μάθησης και της επιχειρηματικότητας. Τα μέλη της ομάδας και του συμβουλίου του προέρχονται από ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα ανώτερης εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς και έχουν εις βάθος γνώση του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και του χρηματοπιστωτικού γραμματισμού. Επίσης, το CARDET εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου. Το CARDET συγκεντρώνει μία διεθνή ομάδα ειδικών που έχουν παγκόσμια εμπειρία δεκαετιών στην  έρευνα, την καινοτομία, την εκπαιδευτική τεχνολογία, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την ηλεκτρονική μάθηση, την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, τον σχεδιασμό σκέψης, την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.
Ιστοσελίδα: www.cardet.org

Ο μη κυβερνητικός συνεταιρισμός Speha Fresia δραστηριοποιείται από το 1983 σε εθνικό επίπεδο στους τομείς της διά βίου μάθησης, των εργασιακών πολιτικών, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής έρευνας. Συνδυάζοντας τις επαγγελματικές ικανότητες του προσωπικού του με ένα ευρύ δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών θεσμών, είναι αφοσιωμένο σε ευρωπαϊκά έργα από το 1996. Το Speha Fresia έχει αξιοποιήσει τις Ευρωπαϊκές Ευκαιρίες και τη διεθνική συνεργασία με στόχο την ανταλλαγή γνώσης, καλών πρακτικών και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων, έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται. Ο οργανισμός συνεργάζεται με το Legacoop, έναν από τους μεγαλύτερους συνεργατικούς οργανισμούς στην Ιταλία. Τα τοπικά δίκτυα αποτελούνται και από άλλους οργανισμούς, κυρίως όσους ασχολούνται με κοινωνικές πολιτικές ένταξης, οργανώσεις, δημόσιους φορείς (τοπική διακυβέρνηση, δημαρχεία, υπηρεσίες απασχόλησης, σχολεία και πανεπιστήμια), επαγγελματικές οργανώσεις. Αυτά τα δίκτυα είναι ενεργά τόσο στην περιφέρεια του Λάτιου όσο και στη Σικελία, όπου βρίσκεται η δεύτερη έδρα.

Ιστοσελίδα: www.speha-fresia.eu

Αποστολή του οργανισμού είναι να προωθήσει νέες μεθόδους και μορφές εκπαίδευσης, να υποστηρίξει επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης και να προωθήσει την εθνική και διεθνή δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών και φορέων που παρέχουν υπηρεσίες στην κοινότητα. Διαθέτουμε ένα δίκτυο με περισσότερους από 400 επαγγελματίες και ειδικούς (εκπαιδευτικούς, συμβούλους, ψυχολόγους, εμπειρογνώμονες από εταιρείες, κ.ά.), το οποίο εκτείνεται σε όλη τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Τους παρέχουμε μαθήματα κατάρτισης και εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και θεματικά εργαστήρια που τους βοηθούν να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα, ικανότητες και εξειδικευμένες πρακτικές δεξιότητες. Για τον σκοπό αυτό διοργανώνουμε σε τακτική βάση συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τα μέλη μας και τους επαγγελματίες με τους οποίους συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο του Erasmus+. Το ALK συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή έργα που εστιάζουν στη διά βίου μάθηση, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, την ηλεκτρονική μάθηση, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τις ειδικές μεθόδους συμβουλευτικής, τα προγράμματα ένταξης, κ.λπ.

Ιστοσελίδα: www.trainers-alliance.eu

Το Adult Education Institution Dante είναι ένας ανταγωνιστικός, σύγχρονος και αποτελεσματικός οργανισμός που προσελκύει έναν μεγάλο αριθμό ενηλίκων εκπαιδευομένων και συμβάλλει στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου στην πόλη της Rijeka αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα με την προώθηση και υλοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο, το Dante ασχολείται επίσης με την υλοποίηση πολλών διεθνών έργων υψηλής ποιότητας, με εκτεταμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα (LLP, Erasmus, and ESF).

Ο οργανισμός είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (EAEA) και διοργανώνει συχνά διεθνείς συναντήσεις, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και συνέδρια σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Στόχος του είναι η συμβολή στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, η ανταλλαγή εμπειριών με την τοπική και παγκόσμια κοινότητα, καθώς και η ενίσχυση της εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω της ενεργούς επαγγελματικής και επιστημονικής συνεισφοράς και της ανάπτυξης συνεργατικών δικτύων.

Ιστοσελίδα: www.dante-ri.hr

Ο οργανισμός Rural Hub ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγροτικής ανάπτυξης ως απάντηση στον αντίκτυπο που είχε η οικονομική κρίση στα μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις στην Ιρλανδία. Από την ίδρυση του το 2012, το Rural Hub παρέχει μια ευρεία ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων σε ντόπιους κατοίκους και κοινοτικές ομάδες. Εξειδικεύεται στον τομέα της κοινοτικής ανάπτυξης και έχει αναπτύξει έναν αριθμό τοπικών πρωτοβουλιών για υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων νέων από αγροτικές και μεταναστευτικές κοινότητες, καθώς και ηλικιωμένων κατοίκων σε απομονωμένες περιοχές. Εργάζεται με αυτές τις ομάδες χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και πόρους ψηφιακών μέσων, ούτως ώστε να υποστηρίξει τη μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην Κομητεία Κάβαν. Διαθέτουμε ένα ανεπτυγμένο δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών σε όλη την κομητεία που υποστηρίζουν το έργο μας σε θεματική βάση.

Ιστοσελίδα: www.theruralhub.ie

 

Acumen Training is a private company specializing in training, consulting, media production and blended learning. The aim of Acumen Training is to support managing on the labour market and setting up own business. The company offers training and consulting, develops audiovisual learning materials, carries out research, designs and produces learning content. Our team is experienced in graphic design (creating logos and branding) and development of audiovisual materials (used in e-Learning and Flipped Learning). It has extensive experience in dissemination and promotion of projects. The company is based in Rzeszow, capital of Subcarpathian province in southern Poland. 

Website: www.acumen-training.com.pl