Partneři

Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) byla založena v roce 2004 s cílem poskytnout mladým lidem a dospělým příležitost rozvíjet a využívat jejich měkké a profesionální dovednosti a stimulovat jejich tvořivost a podnikání pomocí neformálních metod učení. Společnost JKPeV se nachází v německých Drážďanech a věnuje se podpoře občanství EU a aktivní účasti svých občanů.

Pořádáme mezinárodní projekty, akce a školení pro mladé lidi a dospělé v Drážďanech i v zahraničí se zaměřením pomoci při kulturním obohacení města Drážďany a Svobodného státu Sasko a zároveň pro podporu kulturní rozmanitosti Evropské unie. Přizvání zahraničních pedagogů a účastníků do našich projektů podněcuje interkulturní dialog v srdci již tak vysoce uměleckého centra – Drážďan-, a z druhé strany to, že se místní občané účastní akcí v zahraničí, přináší nový pohled na známé problémy ve městě a pocit příslušnosti k větší skupině – Evropě.

Při plnění našeho cíle se zaměřujeme na posilování mezinárodní, meziodvětvové a interdisciplinární spolupráce v Drážďanech a EU tím, že každoročně nabízíme řadu vzdělávacích aktivit v oblasti práce s mládeží, začleňování a integrace, aktivní účasti a dobrovolnictví, lidských práv, historie a pamětí s mezinárodními účastníky a pedagogy. Naše veřejné akce nabízejí všem občanům Drážďan bezprostřední zkušenosti s intelektuálním a uměleckým přístupem jednotlivců z jiných zemí. Tímto způsobem usnadňují mezinárodní dialog o společných otázkách.

Kromě vzdělávacích aktivit nabízí JKPeV také příležitost mladým dospělým, aby se zapojili do tohoto kulturního a vzdělávacího dialogu tím, že jim v naší organizaci nabízíme možnosti stáží a dobrovolnictví. Práce v centru takové kulturní činnosti umožňuje účastníkům – ať už místním nebo zahraničním – lépe porozumět možnostem, příležitostem a kulturní rozmanitosti, které se vyskytují v Evropské unii.

Webová stránka: https://www.jkpev.de

CARDET je jedním z předních výzkumných a vzdělávacích center ve východní oblasti Středomoří s globálními odbornými znalostmi v oblasti navrhování a realizace projektů, řízení projektů, školení a e-learningu. CARDET dokončil řadu projektů týkajících se rozvoje iniciativ v oblasti vzdělávání dospělých a odborného vzdělávání v oblastech sociální práce, inovací a podnikání. Členové jeho týmu a představenstva reprezentují evropské a mezinárodní instituce vysokoškolského vzdělávání, vzdělávací centra a mezinárodní organizace a mají hluboké znalosti v oblasti vzdělávání dospělých a oblasti finanční gramotnosti, i když se CARDET zaměřuje na podporu sociální spravedlnosti a sociálního pokroku. CARDET sdružuje mezinárodní tým odborníků s desetiletými globálními odbornými znalostmi v oblasti vzdělávání dospělých, budování kapacit, rozvoje kurikula, sociálního podnikání, odborného vzdělávání, projektového myšlení, inovací, výzkumu v oblasti vzdělávání, hodnocení a rozvoje lidských zdrojů.

Webová stránka: www.cardet.org

Družstevní společnost Speha Fresia, nezisková organizace, působí od roku 1983 na národní úrovni v oblasti celoživotního učení, politik aktivní práce, místního udržitelného rozvoje a sociálního výzkumu. Integrací svých odborných kompetencí do široké sítě veřejných a soukromých institucí se angažuje v evropských projektech od roku 1996. Speha Fresia využila evropských příležitostí a nadnárodní spolupráce ve funkci „výzkumu a vývoje“ s cílem sdílení znalostí a osvědčených postupů a k vývoji inovativních metod a nástrojů s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání. Družstvo je sdruženo s Legacoopem, jedním z největších družstevních sdružení v Itálii. Místní sítě jsou tvořeny dalšími družstvy, zejména těmi, které se zabývají sociálními a inkluzivními politikami, sdruženími, veřejnými orgány (regionální samospráva, obce, služby zaměstnanosti, školy a univerzity), obchodními organizacemi. Tyto sítě jsou aktivní jak v oblasti Latium, tak na Sicílii, kde máme své sekundární sídlo.

Webová stránka: www.speha-fresia.eu

Posláním organizace je podpora nových metod a forem vzdělávání, podpora školitelů a profesionálů pracujících ve vzdělávání, národní a mezinárodní propojení mezi profesionály a službami pro komunitu. Jsme síť více než 400 odborníků a expertů (učitelů, poradců, sociálních a pracovních poradců, psychologů, vedoucích seminářů a odborníků ve společnostech) pokrývajících celou Českou republiku. Poskytujeme jim školicí kurzy, vzdělávací programy a tematické workshopy, které jim pomáhají získat kvalifikaci, kompetence a speciální praktické dovednosti. Pravidelně organizujeme konference, semináře, školení, vzdělávací programy a akce pro naše členy a přidružené profesionály Erasmus +, aby získali kvalifikaci, kompetence a speciální praktické dovednosti. ALK se pravidelně účastní národních a mezinárodních projektů zaměřených na celoživotní učení, vzdělávací metody, e-learning, distanční vzdělávání, speciální metody poradenství, integrační programy atd.

Webová stránka: www.trainers-alliance.eu

Instituce vzdělávání dospělých Dante je konkurenceschopná, moderní a efektivní instituce, která přitahuje mnoho generací dospělých studentů a přispívá k rozvoji a kvalitě života ve městě Rijeka a v širším regionu.

Kromě propagace a provádění různých programů celoživotního učení na místní úrovni se Dante také podílí na realizaci řady vysoce kvalitních mezinárodních projektů. Máme rozsáhlé zkušenosti s evropskými projekty (LLP, Erasmus a ESF).

Jsme členem Evropské asociace pro vzdělávání dospělých (EAEA) a často organizujeme mezinárodní setkání, školení a konference týkající se vzdělávání dospělých.

Naším cílem je přispívat k rozvoji udržitelné společnosti, vyměňovat si zkušenosti s místní a globální komunitou a posilovat vzdělávání dospělých aktivními odbornými a vědeckými příspěvky a vytvářením sítí spolupráce.

Webová stránka: www.dante-ri.hr

Rural Hub byl zřízen jako sdružení odborníků na vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj venkova jako reakce na dopad hospodářské krize na malé vesnice a města v Irsku. Od svého založení v roce 2012 poskytuje Rural Hub široké spektrum vzdělávacích programů a programů rozvoje kapacit místním obyvatelům a komunitním skupinám. Specializujeme se na oblast komunitního rozvoje a vytvořili jsme řadu místních iniciativ na podporu sociálního začleňování znevýhodněné venkovské mládeže, komunit migrantů a izolovaných starších obyvatel. S těmito skupinami spolupracujeme s využitím kreativních přístupů a testování zdrojů digitálních médií na podporu větší sociální soudržnosti mezi místními komunitami v kraji Cavan. Máme rozvinutou síť zainteresovaných stran, které podporují naši práci na tematické bázi.

Webová stránka: www.theruralhub.ie

Acumen Training je soukromá společnost specializující se na školení, poradenství, mediální produkci a kombinované vzdělávání. Cílem společnosti Acumen Training je podpora na trhu práce a při zakládání vlastních podniků. Společnost nabízí školení a poradenství, vyvíjí audiovizuální výukové materiály, provádí výzkum, navrhuje a produkuje vzdělávací obsah. Náš tým má zkušenosti s grafickým designem (tvorba log a značek) a vývojem audiovizuálních materiálů (používaných v e-Learningu a flipped learningu). Má rozsáhlé zkušenosti s šířením a propagací projektů. Společnost sídlí v Řešově, hlavním městě Podkarpatské provincie v jižním Polsku.

Webová stránka: www.acumen-training.com.pl