Ο κόσμος μετά την Cop26-Ώρα να αναλάβουμε δράση για τους βίαια εκτοπισμένους

Share Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η κλιματική κρίση είναι μια ανθρώπινη κρίση. Είναι εδώ τώρα με συνέπειες για όλους, παντού.

Ωστόσο, χώρες και κοινότητες με λιγότερους πόρους και λιγότερη ικανότητα προσαρμογής σε ένα όλο και πιο αφιλόξενο περιβάλλον, αντιμετωπίζουν τις χειρότερες επιπτώσεις.

Η κλιματική αλλαγή εντείνει τις απειλές για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, επιδεινώνοντας τη φτώχεια και τη βιώσιμη πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και μέσα διαβίωσης. Αυτά ανέφερε ο Andrew Harper, Ειδικός Σύμβουλος για τη Δράση για το Κλίμα στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26) στη Γλασκώβη.

Μετά το τέλος μιας Διάσκεψης που υιοθέτησε μια Συμφωνία που θεωρείται ατελής και κατηγορήθηκε για αδυναμία, οι προκλήσεις παραμένουν ακόμη πολλές και επείγουσες.

Υπάρχει σήμερα μια ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και του αναγκα­στικού εκτοπισμού, τονίζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυγες (UNHCR), εκφράζοντας θερ­μή παράκληση προς τους ηγέτες της COP26 τώρα μετά το τέλος της Διάσκεψης να μεταβούν από τα λό­για στις πράξεις και να ενισχύσουν τη στήριξη σε όσους αναγκάζονται να εκτοπιστούν και προς όσους τους φιλοξενούν, προκειμένου να αποτραπούν και να μετριαστούν οι απώλειες και οι καταστροφές στις πιο ευάλωτες περιοχές.

«Οι περισσότεροι από τους αν­θρώπους που στηρίζουμε προέρχο­νται από χώρες που βρίσκονται στο μέτωπο των κλιματικών κρίσεων ή φιλοξενούνται σε κράτη που έχουν πληγεί σε αντίστοιχο βαθμό», δήλωσε ο Filippo Grandi, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. «Αντι­μετωπίζουν κλιματικές καταστροφές όπως πλημμύρες, ξηρασίες και ερη­μοποίηση, οι οποίες καταστρέφουν βιοποριστικά μέσα, τροφοδοτούν συ­γκρούσεις και αναγκάζουν τους αν­θρώπους να μετακινηθούν. Χρειαζό­μαστε επειγόντως νέο τρόπο σκέψης, καινοτόμες ιδέες, χρηματοδότηση από τους πιο εύπορους και πολιτική βούληση μόνο και μόνο για να περι­ορίσουμε την κατάσταση».

Στην COP26 τονίσαμε, όπως ση­μειώνει ο Andrew Harper, Ειδικός Σύμβουλος για τη Δράση για το Κλί­μα στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνω­μένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, τον αντίκτυπο της κλιματικής έκτα­κτης ανάγκης στους πρόσφυγες, τους εκτοπισμένους και τους απά­τριδες. Το 90% των προσφύγων υπό την εντολή της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών και το 70% των εσωτερικά εκτοπισμένων αν­θρώπων λόγω συγκρούσεων προ­έρχονται από χώρες που είναι από τις πιο ευάλωτες στην κλιματική αλ­λαγή. Εκατομμύρια άλλοι αναγκά­ζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κάθε χρόνο λόγω καταστρο­φών που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.

Οι εκτοπισμένες κοινότητες που ζουν σε ευάλωτες κλιματολογικές περιοχές αντιμετωπίζουν απειλές για τη ζωή και τα μέσα διαβίωσής τους. Χωρίς επαρκή βοήθεια για την προσαρμογή, οι κύκλοι της κρίσης και του εκτοπισμού θα συνεχιστούν και θα επιδεινωθούν.

Οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικι­ωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες και οι αυτόχθονες πληθυσμοί πλήττο­νται συχνά δυσανάλογα. Οι στό­χοι βιώσιμης ανάπτυξης και άλλες προσπάθειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών των ομάδων υπονομεύονται από τη συλλογική μας αμέλεια για τη μείωση των εκ­πομπών άνθρακα και τη χρηματο­δότηση της προσαρμογής.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέπει να διπλασιάσουν την οικοδόμηση άμυ­νας για εκείνους που έχουν πληγεί περισσότερο από την κλιματική κρί­ση. Αυτό θα απαιτήσει οικονομική, τεχνολογική υποστήριξη και χώρους διαμονής για όσους εργάζονται ήδη επιτόπου για να ενισχύσουν και να προστατεύσουν τις κοινότητές τους.

Τα κράτη πρέπει να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους να περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας στους 1,5°C και να εξασφαλίσουν το μηδέν του πλανήτη μέχρι τα μέσα του αι­ώνα.

«Η συνεργασία με όσους ήδη υπο­φέρουν από τις επιπτώσεις της κλιμα­τικής αλλαγής, ιδίως με όσους έχουν ξεριζωθεί από τα σπίτια τους, είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη επιτυχημένων λύσεων στην κλιματι­κή έρευνα, την προσαρμογή και τις προσπάθειες μετριασμού. Όμως χρει­άζονται διεθνή στήριξη και την χρει­άζονται τώρα», αναφέρει ο κ. Grandi.

Πρέπει να εκπληρωθούν δεσμεύ­σεις για 100 δισεκατομμύρια δολά­ρια ετησίως για τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα. Τα μισά από αυτά τα κεφάλαια πρέπει να χρησιμοποιηθούν για προσαρμογή.

Εάν αυτές οι προσπάθειες απο­τύχουν, εκατομμύρια πρόσφυγες, εκτοπισμένοι και απάτριδες θα πλη­γούν σοβαρά.

Η κλιματική αλλαγή εντείνει τις ευαλωτότητες σε πολλές περιοχές

Ο Andrew Harper υπογραμμίζει πώς η κλιματική αλλαγή εντείνει ήδη τις ευαλωτότητες σε πολλές περιοχές που φιλοξενούν εκτοπι­σμένους ανθρώπους. Στο Αφγανι­στάν, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι ξηρασίες έρχονται να προ­στεθούν στις επιπτώσεις από τα 40 χρόνια πολέμου, επιδεινώνοντας την έλλειψη τροφίμων σε μια χώρα με πάνω από 3,5 εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένο πληθυσμό. Στη Μοζαμ­βίκη, οι εξεγέρσεις έχουν αναγκάσει 730.000 ανθρώπους να διαφύγουν καθώς η χώρα πλήττεται από τους κυκλώνες.

Στην περιοχή του Σαχέλ, οι θερ­μοκρασίες ανεβαίνουν μιάμιση φορά πιο γρήγορα απ’ ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη και οι κλιματικές επιπτώ­σεις αυξάνουν τον ανταγωνισμό για τους πόρους σε περιοχές όπου οι ένοπλες ομάδες εκμεταλλεύονται ήδη την αδύναμη διακυβέρνηση, τη φτώχεια και τις εθνοτικές εντά­σεις. Υποστηρίζοντας την Ενιαία Στρατηγική του ΟΗΕ για το Σαχέλ, η Ύπατη Αρμοστεία έχει ενώσει τις δυνάμεις εμπειρογνωμόνων προ­γνωστικής ανάλυσης στο πλαίσιο ενός διυπηρεσιακού προγράμματος προκειμένου να προβλεφθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να υποστηριχθούν οι αναπτυξι­ακές, ανθρωπιστικές και ειρηνευτι­κές προσπάθειες.

Η Ύπατη Αρμοστεία δραστηριο­ποιείται σε 130 χώρες παρέχοντας προστασία και βοήθεια, ενώ στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν εκτοπι­στεί και τις κοινότητες που τους φι­λοξενούν ώστε να προσαρμοστούν και να βρεθούν λύσεις, ενώ το κλί­μα γίνεται όλο και πιο αφιλόξενο. «Εργαζόμαστε σε πολλές περιοχές που βιώνουν ήδη τις καταστροφικές συνέπειες της αύξησης της θερμο­κρασίας κατά 1,5 βαθμό», τόνισε ο κ. Harper. «Οι εκτοπισμένοι και οι κοινότητες υποδοχής τους χρειάζο­νται βοήθεια τώρα για να αποκτή­σουν την αντοχή που χρειάζονται για να αντισταθούν στην επικείμενη αύξηση των ακραίων καιρικών φαι­νομένων».

Οι συγκρούσεις, η βία και η κλιματική αλλαγή οδήγησαν σε αύξηση του εκτοπισμού

«Η διεθνής κοινότητα έχει απο­τύχει στο να αποτρέψει τη βία, τις διώξεις και τις παραβιάσεις ανθρω­πίνων δικαιωμάτων, που συνεχίζουν να ωθούν τους ανθρώπους μακριά από τις εστίες τους», δήλωσε ο Filippo Grandi. «Oι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δυσχεραίνουν τις υπάρχου­σες ευαλωτότητες σε πολλές περιοχές που φιλοξενούν αναγκαστικά εκτοπι­σμένους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Σχεδόν 51 εκατ. άνθρωποι βρί­σκονται πλέον εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας τους, καθώς οι συγκρούσεις και η βία μαίνονταν σε όλο τον κόσμο τους πρώτους έξι μήνες του 2021. Μεγάλο μέρος του νέου εσωτερικού εκτοπισμού ση­μειώθηκε στην Αφρική, όπως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (1,3 εκατ.) και την Αιθιοπία (1,2 εκατ.). Τα φαινόμενα βίας στη Μιανμάρ και το Αφγανιστάν ανάγκασαν επίσης πολ­λούς ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2021.

Ο φονικός συνδυασμός των συ­γκρούσεων με τον κορονοϊό, τη φτώ­χεια, την επισιτιστική ανασφάλεια και την κλιματική κρίση έχει επιδεινώσει την ανθρωπιστική κατάσταση των εκτοπισμένων ανθρώπων, οι περισ­σότεροι από τους οποίους φιλοξενού­νται σε αναπτυσσόμενες περιοχές.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της για να επιτευχθεί ειρήνη και παράλληλα να διασφαλίσει τη διαθε­σιμότητα πόρων για τους εκτοπισμέ­νους πληθυσμούς και τις κοινότητες υποδοχής τους», υπογράμμισε ο κ. Grandi.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Dialogos

https://dialogos.com.cy/o-kosmos-meta-tin-cop26-ora-na-analavoyme-drasi-gia-toys-viaia-ektopismenoys/

More To Explore

Το Oracle Academy παρουσιάζει το διεθνές Career Center για την προετοιμασία του μελλοντικού εργατικού δυναμικού

Προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και στους σπουδαστές τους δωρεάν πόρους βιωματικής μάθησης και ευκαιρίες τεχνικής πιστοποίησης Η Oracle ανακοίνωσε την έναρξη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *