O projektu

Popis projektu

WIRES-CROSSED je dvouletý projekt KA2 Erasmus +, jehož cílem je vybudovat komunitní mediální rámec, který vybaví místní komunity všemi znalostmi, dovednostmi a kompetencemi k rozvoji, správě a údržbě komplexní mediální služby pro místní obyvatele. V rámci projektu bude uplatněn přístup založený na aktivách, který využije silné stránky a potenciál místních komunit daných partnerů a propojí je pod společným záměrem komunitních médií a propagace skutečných zpráv o místní oblasti. Během projektu vytvoří implementační partneři soubor materiálů pro komunitní audit a vypracují zprávu dokumentující mediální gramotnost místní komunity, což připraví cestu k produkci široké škály nástrojů a zdrojů pro budování kapacit v terénu. Jedná se o:
  • Zdroje pro rozvoj komunitních mediálních dovedností
  • Soubor nástrojů moderování médií
  • Úvodní školení pro lektory dospělých a komunitní pedagogy
  • Interaktivní online výukový portál

Cíle a zaměření

Posílit postavení občanů a spojit je pod hlavičkou komunitních médií zaměřených na propagaci skutečných zpráv o jejich místní komunitě a oblasti.
  • Umožnit komunitám v celé Evropě převzít kontrolu nad jejich zpravodajskými kanály tím, že je podpoří při vytváření hodnověrného obsahu komunitních médií.
  • Neutralizovat dopad „fake news“ na naše komunity.
  • Využít potenciál dostupných platforem digitálních a sociálních médií pro navrácení hlasu místním komunitám a k podpoře soudržnosti komunity při řešení epidemie „fake news“.
  • Obohatit demokratické procesy, povzbudit soudržnost komunity a zvýšit občanské zapojení všech skupin společnosti.

Metodologie

Projekt bude usilovat o přístup založený na rozvoji komunit na základě aktiv. Posílí postavení občanů v místních komunitách, aby se aktivně zapojili do propagace skutečných zpráv o své místní oblasti, a co je zvláště důležité, bude řešit i problematiku fake news. Partneři projekt zahájí auditem, který bude mapovat místní mediální gramotnost pomocí metody participativního výzkumu, za účelem zdokumentování digitálních kompetencí místních komunit. Výsledky výzkumu jim pomohou strukturovat studijní zdroje, které pak vyvinou, aby vybavili a podpořili místní skupinu jednotlivců v práci na vlastním komunitním mediálním výstupu. Mezi uvedené zdroje patří kurz rozvoje komunitních mediálních dovedností, výběr zdrojů a nástrojů spolu s úvodním školicím programem pro lektory dospělých a komunitní pedagogy. Všechny výše uvedené nástroje budou dostupné prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní online interaktivního vzdělávacího portálu WIRES-CROSSED.