Το έργο

Επισκόπηση

Το WIRES-CROSSED είναι ένα διετές έργο Erasmus+ Βασικής Δράσης 2 που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός πλαισίου κοινοτικής ενημέρωσης που θα εξοπλίσει τις τοπικές κοινότητες με όλες τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν, να διαχειριστούν και να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης στους πολίτες τους. Το έργο θα ακολουθήσει μια αναπτυξιακή προσέγγιση σε επίπεδο κοινότητας, προκειμένου να αξιοποιήσει τους πόρους των τοπικών κοινωνιών στις οποίες εδρεύουν οι εταίροι, αλλά και για να τις ενεργοποιήσει κάτω από το πλαίσιο της κοινής επιδίωξης για προώθηση πραγματικών ειδήσεων.

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα «Εγχειρίδιο και Έκθεση Κοινοτικού Ελέγχου», στο οποίο θα εξετάσουν τα επίπεδα γραμματισμού της τοπικής τους κοινότητας σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης. Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης θα αποτελέσουν τη βάση για την παραγωγή ενός ευρέος φάσματος εργαλείων και πόρων που θα ενισχύσουν την ικανότητα της κοινότητας στον εν λόγω τομέα. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Πόροι για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στα Κοινοτικά Μέσα Ενημέρωσης
  • Εγχειρίδιο με Πόρους για την Επιμέλεια Ενημερωτικού Περιεχομένου
  • Εισαγωγική Κατάρτιση για Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Κοινοτικούς
  • Εκπαιδευτές Μια διαδικτυακή Πύλη Διαδραστικής Μάθησης

Σκοποί και στόχοι

Να ενδυναμώσει και να ενεργοποιήσει τους πολίτες, ώστε να προωθήσουν πραγματικές ειδήσεις για την τοπική τους κοινότητα και την ευρύτερη περιοχή.

Να ενδυναμώσει τις κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, ώστε να ανακτήσουν τον έλεγχο της ενημέρωσής τους, υποστηρίζοντάς τες για να παράγουν αξιόπιστο ενημερωτικό υλικό μέσω κοινοτικών μέσων.

Να εκμηδενίσει τον αντίκτυπο που έχουν οι «ψευδείς ειδήσεις» στις τοπικές κοινότητες.

Να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των διαθέσιμων ψηφιακών πλατφόρμων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να αποκτήσουν και πάλι οι τοπικές κοινότητες βήμα έκφρασης και να προωθηθεί η συνεκτική αντίδραση της κοινότητας απέναντι στην επιδημία των “ψευδών ειδήσεων”.

Να εμπλουτίσει τις δημοκρατικές διαδικασίες, να ενισχύσει την κοινοτική συνοχή και να προάγει τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών στρωμάτων στα κοινά .

Μεθοδολογία

Το έργο θα εφαρμόσει μια αναπτυξιακή προσέγγιση βασισμένη στους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, ενδυναμώνοντας τους πολίτες εντός της τοπικής κοινότητας ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προώθηση πραγματικών ειδήσεων για την περιοχή τους και, κυρίως, να καταπολεμήσουν τις ψευδείς ειδήσεις. Οι εταίροι του έργου θα διεξάγουν έρευνα, για να προσδιορίσουν, μέσω μιας συμμετοχικής ερευνητικής μεθόδου, τα επίπεδα γραμματισμού της τοπικής κοινότητας όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Τα ευρήματα της έρευνας θα τους βοηθήσουν να οργανώσουν τους πόρους μάθησης, τους οποίους στη συνέχεια θα αναπτύξουν, ώστε να εξοπλίσουν και να υποστηρίξουν μια ομάδα ατόμων από την κοινότητα στη δημιουργία του δικού τους ειδησεογραφικού μέσου ενημέρωσης. Οι πόροι αυτοί περιλαμβάνουν ένα μάθημα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στα Κοινοτικά Μέσα Ενημέρωσης, μια σειρά πηγών και εργαλείων, καθώς και ένα εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτές της κοινότητας. Τα εν λόγω εργαλεία θα καταστούν διαθέσιμα και προσβάσιμα μέσω της εύχρηστης διαδικτυακής Πύλης Διαδραστικής Μάθησης του WIRES-CROSSED.